Pravila konkursa NAJLEPŠE KOSE 2018

  1. Opšte odredbe

 

1.1. Kompanija Biomelem d.o.o. iz Beograda, Oblakovska 28, matični broj 06172431 (u daljem tekstu ”Organizator”) je organizator konkursa pod nazivom “BIOMELEM LEPO LICE NAŠE PRODAVNICE” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

 

1.2 Naziv konkursa je „ NAJLEPŠE KOSE SRBIJE-CRNE GORE 2018 “.

 

1.3. Konkurs počinje u petak 01.06.2018. u 14h, a završava se 15.12.2018. u 23:59h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

 

1.4. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to šampona, balzama i gelova za tuširanje robne marke Biomelem.

 

1.5. Konkurs se organizuje putem Facebook stranice organizatora – https://www.facebook.com/biomeleminfo/ (u daljem tekstu:“ FB stranica”), a pravila će biti objavljena na web stranici Organizatora www.biomelem.com

 

1.6. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.

 

1.7. Konkurs se realizuje na teritoriji Republike Srbije ( izuzev teritorije AP Kosova i Metohije ), Republike Crne Gore.

 

1.8. Predmet konkursa je izbor NAJLEPŠE KOSE pregledom poslarih fotografija

 

1.9. Nagrade će biti dodeljene učesnicima konkursa za koje žiri organizatora odluči. Nagrade koje će biti dodeljene su definisane članom 6. ovih Pravila.

 

 

  1. Pravo učešća u Konkursu

 

2.1. Pravo učešća u konkursu imaju sledeća lica:

 

2.2. Državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina; Maloletna lica moraju poslati potvrdu staratelja.

 

2.2.1 Državljani Republike Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Republike Crne Gore koji su stariji od 18 godina; Maloletna lica moraju poslati potvrdu staratelja.

 

 

2.3. Lica koja su pročitala i saglasna su sa Pravilima ovog konkursa;

 

2.4. Lica koja pristaju i saglasna su da Organizator prikupljene materijale koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

 

2.5. Lica koja pristaju i saglasni su da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona, adresu i e-mail adresu) prvenstveno i isključivo u svrhu kontaktiranja potencijalnih dobitnika nagrada i objavljivanja  imena na Biomelem Facebook stranici, ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili radi slanja dodatnih obaveštenja i informacija u toku samog konkursa;

 

2.6. Pravo učešća u konkursu nemaju sledeća lica:

 

2.6.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca;

 

2.6.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih

i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju programa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje programa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji, i deca.

 

  1. Period trajanja konkursa

 

3.1. Konkurs počinje u petak 01.06.2018. u 14h, a završava se 15.12.2018. u 23:59h  (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

 

3.2. Nakon završetka perioda trajanja konkursa biće izvršen presek i proglašenje pobednika konkursa, a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.

 

 

  1. Mehanizam konkursa

 

4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom Perioda trajanja konkursa iz člana 1.2 ovih Pravila, popuni formular sa traženima podacima, koji će biti postavljena na web stranici Organizatora www.biomelem.com i ista prihvati i saglasi se sa njima.

 

4.2. Svaki učesnik može osvojiti i glavnu i prateću nagradu

 

4.3. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća na konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

 

4.4. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u Inbox na Facebook https://www.facebook.com/biomeleminfo/

 

4.5. Konkurs se završava u 15.12.2018. u 23:59h što znači da nakon ovog vremena potencijalni učesnici više neće moći da pošalju svoju fotografiju kako bi učestvovali na konkursu.

 

 

  1. Vrste i dodela nagrada

 

5.1. Na kraju Konkursa će biti proglašeni pobednici Konkursa i biće im dodeljena 1 (jedna) glavna i

U toku konkursa biće podeljeno 300  pratećih nagrada

 

5.2. Nagrade su:

1 x smeštaj za 2 (dve) osobe u hotelu Stara planina;

 

5.3. Rezultati konkursa biće objavljeni na svečanom dogadjaju, koji će biti organizovan pre Nove Godine

5.4. Nagrade će se dodeliti prema sledećem kriterijumu:

 

5.5. Učesnici koji su za vreme trajanja konkursa na ispravan način popunili konkursnu prijavu biće uzeti u obzir pri izboru pobednika.

 

5.6. Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije , koje su u skladu i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Kompanija Biomelem.

 

5.7. Žiri Organizatora bira  jednog pobednika i nagrađuje ga glavnom nagradom navedenom u ovom članu. Žiri Organizatora bira u periodu trajanja konkursa, i nagrađuje učesnike pratećom nagradom navedenom u ovom članu.

 

5.8. Učesnik može osvojiti i glavnu i utešnu nagradu za vreme trajanja konkursa

 

5.9. Primarni kriterijumi kojima će se žiri voditi u izboru pobedničkih fotografija su kreativnost, autentičnost i pozitivan stav u dočaravanju lične percepcije brenda, kao i iskustava i uspomena koje su doprinele stvaranju emotivne povezanosti sa brand-om.  Za određivanje koji od učesnika u konkursu su bili među najkreativnijim odlučiće žiri.

5.10. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke ili postavio fotografiju na koju nema autorska prava,  gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio u konkurenciji za nagradu, ona će biti dodeljena sledećem Učesniku, u skladu sa Pravilima.

 

5.11. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka i biće diskvalifikovana od strane Organizatora.

 

5.12. Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade će biti objavljeni na FB stranici Organizatora kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa a najkasnije do okončanja promocije konkursa.

 

 

  1. Način i rok predaje nagrada

 

6.1. Organizator će kontaktirati dobitnike nagrada najkasnije u roku od 72 sata od objave pobednika na FB stranici organizatora, a u cilju dodele nagrade, a putem kontakta koji je učesnik dostavio putem konkursne prijave.

 

6.2. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od dobitnika nagrade, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 2 (dva) radna dana predviđenom ovim Pravilima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči nagradu dobitniku nagrade u slučaju da dobitnik nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke prilikom registracije.

 

6.3. Dobitnicima nagrada iste će biti uručene putem pošte na kućnu adresu koju su dostavili nakon što ih kontaktira Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave nagradu ne bude moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije dobitnik te nagrade. Ukoliko niti jedan od Učesnika ne ostvari pravo na nagradu – nagrada pripada Organizatoru.

 

6.4. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da je maloletno lice koje nije dostavilo potrvdu staratelja nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

 

6.5. Ukoliko bilo koji od dobitnika postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

 

6.6. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo koje druge troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada ukoliko dobitnik odluči da lično preuzme nagrade u prostorijama Organizatora.

 

6.7. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodeljena na prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove propisane Pravilima.

 

 

  1. Lični podaci

 

7.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa, dok traje Konkurs i njegova promocija.

 

7.2. Učesnik pristaje da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, stave na raspolaganje Organizatoru, u toku konkursa ili na drugi način u vezi sa učešćem u konkursu, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća u programu i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora, dok traje Konkurs i njegova promocija.

 

7.3. Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci kao što su: ime, prezime, adresa, slika, fotografije, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za konkurs, javno objave (uključujući ali ne ograničavajući se na FB stranicu), u skladu sa važećim propisima kao i da se mogu od strane Organizatora objaviti u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti dobitnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju za vreme trajanja programa, a sve u cilju promocije ovog konkursa i proizvoda Organizatora, a dok traje Konkurs i njegova promocija.

 

7.4. Učesnici konkursa su saglasni da je sav materijal iz člana 7.3. vlasništvo Organizatora, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ilivlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

 

 

  1. Diskvalifikacija iz programa

 

8.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa i Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

 

8.2. Registrovanje više različitih naloga za učešće na konkursu od strane jedne osobe je zabranjeno i može dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.

 

  1. Isključenje i ograničenje odgovornosti

 

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 

  1. Opšte odredbe

 

10.1 Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom na FB stranici u okviru privatne poruke.

 

10.2. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

 

10.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici (biomelem.com).

 

10.4. Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Facebook

stranice Organizatora https://www.facebook.com/biomeleminfo/

 

10.5. Kompanija Biomelem obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima ne naplaćuje,

 

10.06. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učenik potvrđuje da je upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Kompanija Biomelem promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

 

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mu može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem, da se lični podaci učesnika, kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

 

10.7. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici Organizatora (www.biomelem.com).